Wywiad z jednym z za這篡cieli grupy OPOLSAR

Ponad tydzie temu | 2018-06-12 15:59:50 | Wej嗆: 1176

Od ostatnich kilku miesi璚y coraz g這郾iej robi si o grupie OPOLSAR Specjalistyczne Zespo造 Poszukiwawczo - Ratownicze. Jak uda這 nam si dowiedzie, grupa powsta豉 na pocz徠ku 2018 roku. Zgodnie z informacj zamieszczon na fanpagu grupy "OPOLSAR specjalizuje si w prowadzeniu dzia豉 poszukiwawczych osób zaginionych z wykorzystaniem specjalnie szkolonych i certyfikowanych psów ratowniczych."

 

Postanowili鄉y jednak skontaktowa si z jednym z za這篡cieli grupy i zada mu kilka pyta. Uwa瘸my, 瞠 inicjatywa i dzia豉nia s niesamowicie szlachetne, co w dzisiejszych czasach zdarza si dosy rzadko.

Na nasze pytania uzyskali鄉y niezwykle wyczerpuj帷e odpowiedzi co tylko dowodzi zaanga穎waniu w dzia豉nia.

 

Zach璚amy do lektury.

 

1. Kto by pomys這dawc stworzenia grupy? Od czego si zacz窸o? Czy by to proces d逝gotrwa造 i my郵 kie趾owa豉 od jakiego czasu czy impuls?

 

Fundacja Opolskie Psy Ratownicze OPOLSAR zosta豉 za這穎na w lutym br. przez trzy osoby: tresera psów, psychologa i ratownika PCK. To zdeterminowa這 profil naszej dzia豉lno軼i oparty przede wszystkim na poszukiwaniach z udzia貫m psów ratowniczych, profesjonalnym wsparciu psychologicznym oraz szeroko rozumianym ratownictwie.

Wszystkie te osoby ju wcze郾iej szkoli造 swoje psy do ratownictwa. Najpierw w innej grupie poszukiwawczej, nast瘼nie w niesformalizowanej grupie szkoleniowej psów ratowniczych, by ostatecznie rozwin望 swój potencja w OPOLSARZE.

Za這瞠niem, dzia豉j帷ych z ramienia naszej Fundacji, Specjalistycznych Zespoów Poszukiwawczo-Ratowniczych OPOLSAR jest osi庵ni璚ie z ko鎍em tego roku pe軟ej zdolno軼i operacyjnej do samodzielnego podejmowania dzia豉 ratowniczych. Pod tym poj璚iem rozumiemy uzyskanie przez cz窷 przewodników z psami certyfikacji ratowniczych 1 klasy Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej umo磧iwiaj帷ych udzia w akcjach poszukiwawczych w kraju i za granic, oraz wyszkolenie na wysokim poziomie pozosta造ch cz這nków grupy, czyli nawigatorów, planistów, operatorów sprz皻ów, logistyków i ratowników z równoczesnym wyposa瞠niem ich w sprz皻 niezb璠ny do efektywnego prowadzenia dzia豉 ratowniczych, a tak瞠 przygotowanie zespo逝 psychologów do wspierania prowadzonych przez grup dzia豉.

Staramy si w tym okresie jak najcz窷ciej uczestniczy, czy te sami organizowa tematyczne seminaria, 獞iczenia, manewry lub spotkania z udzia貫m przedstawicieli ró積ych s逝瘺 i grup ratowniczych z ca貫j Polski tak, by nie tylko nabywa niezb璠ne w tej pracy do鈍iadczenie, ale – a mo瞠 przede wszystkim – jednoczy 鈔odowisko ratownicze. Najbli窺ze takie szkolenie po陰czone z nocnymi manewrami opolskich s逝瘺 i grup poszukiwawczo – ratowniczych przyby造ch z ró積ych kra鎍ów naszego kraju, zorganizujemy w pa寮zierniku br. w B彗owie k. Kluczborka. B璠zie to wspólna inicjatywa OPOLSARU i ódzkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Justynów, z któr na co dzie blisko wspó逍racujemy.

 

2. Jaka jest idea dzia豉lno軼i? 

 

Ide naszej Fundacji jest ci庵造 rozwój poprzez szkolenie przewodników i ich psów, którzy ju s lub w niedalekiej przysz這軼i planuj zosta certyfikowanymi zespo豉mi ratowniczymi. Ale nie tylko, gdy na równi ze szkoleniem naszych zespoów wysokim priorytetem obj瘭i鄉y zapewnienie profesjonalnego wsparcia psychologicznego rodzinom osób poszukiwanych, osobom odnalezionym czy te samym ratownikom (debriefing i defusing). Dzia豉lno嗆 ta, oparta na pracy profesjonalnie przygotowanych psychologów jest niespotykana u innych grup poszukiwawczych, dlatego mog zaryzykowa stwierdzenie, i jeste鄉y pierwsz polsk grup stawiaj帷 na równi prowadzenie dzia豉lno軼i poszukiwawczo-ratowniczej z jak瞠 wa積ym wsparciem psychologicznym. Dodam, i OPOLSAR przedmiotow dzia豉lno嗆 opar nie tylko na pracy zawodowych psychologów i psychoterapeutów posiadaj帷ych wieloletnie do鈍iadczenie w interwencji kryzysowej, ale i na m這dych adeptach studiów psychologicznych.


 

3. Ilu cz這nków obecnie liczy grupa?

 

Na dzie dzisiejszy grupa liczy 25 osób, jednak liczba ta sukcesywnie ro郾ie. Nie mamy 軼i郵e wyznaczonych okresów naboru do grupy. Nabór, tak jak i samo szkolenie, jest prowadzony w sposób ci庵造, wi璚 mo積a si do nas zg這si w dowolnym momencie.

 

4. Jak cz瘰to 獞iczycie i na czym polegaj 獞iczenia?

 

Jak ju wspomnia貫m, szkolenia dla cz這nków grupy prowadzone s systemem ci庵造m, do którego w ka盥ym momencie mo積a przyst徙i, jednak plany szkole, szczególnie przewodników psów, s zindywidualizowane i dopasowane do obecnego poziomu ich wyszkolenia.

Z wiadomych wzgl璠ów najcz窷ciej 獞icz przewodnicy z psami. Przyj瘭i鄉y, i nasze treningi odbywa

si b璠 dwa razy w tygodniu. Jeden dzie przeznaczamy na socjalizacj i szkolenie z zakresu pos逝sze雟twa, drugi na trening specjalistyczny w lasach lub na gruzowiskach, w zale積o軼i od planowanej specjalizacji danego psa. 鑿iczymy ca造 rok bez wzgl璠u na warunki atmosferyczne i por dnia. Deszcz, 郾ieg czy mróz nie s powodem do prze這瞠nia szkolenia, gdy s to warunki, w jakich przyjdzie nam uczestniczy w realnych akcjach poszukiwawczych. 

Staramy si, by z przewodnikami psów 獞iczyli równolegle nasi nawigatorzy, gdy w naszej terminologii przez zespó poszukiwawczy rozumiemy grup sk豉daj帷 si z psa ratowniczego, jego przewodnika i nawigatora dbaj帷ego za w豉軼iw orientacj w terenie przy pomocy mapy i GPS-a, a tak瞠 zapewnienie 陰czno軼i radiowej ze sztabem. Dodatkowo, ze wzgl璠ów bezpiecze雟twa, przewodnik psa i jego nawigator wzajemnie si asekuruj.

Oprócz 獞icze terenowych, wszyscy wolontariusze OPOLSARU uczestnicz okresowo w ró積ych zaj璚iach teoretycznych i praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pomocy przedweterynaryjnej, wsparcia psychologicznego i nawigowania w terenie. Bior te aktywny udzia w licznych wydarzeniach maj帷ych na celu przekazywanie swojej wiedzy podczas pokazów, spotka w szko豉ch i przedszkolach, szkole prowadzonych w tzw. klasach mundurowych, etc.

Wracaj帷 do samego szkolenia psa ratowniczego nale篡 zda sobie spraw, i jest to proces bardzo d逝gi, b璠帷y pasmem wielu sukcesów, ale i wielu pora瞠k. Odpowiednie wytrenowanie psa, po którym mo磧iwe b璠zie podej軼ie do pierwszych egzaminów certyfikuj帷ych, wymaga regularnych 獞icze przez 鈔ednio dwa lata.

W du篡m skrócie szkolenie ratownicze sk豉da si z kilku etapów. Zaczyna si odpowiedni socjalizacj i zmotywowaniem psa do pracy poprzez zabaw lub smako造ki. Nast瘼nie szlifujemy pos逝sze雟two oraz rozwijamy sprawno

fizyczn psa na ró積ych torach przeszkód, rampach i trena瞠rach ucz帷 poruszania si po drabinach, równowa積iach, czy te ruchomych lub niestabilnych pod這瘸ch. Ko鎍zymy tzw. lokalizacj, czyli prac w璚how zwi您an z szukaniem ludzi, po陰czon z oznaczaniem, które jest niczym innym jak sposobem odpowiedniego powiadamiania przez psa swojego przewodnika, gdzie zosta豉 odnaleziona poszukiwana osoba, gdy psy te zwykle pracuj na du篡ch odleg這軼iach od przewodnika.

Szkolenie przewodnika psa, w odró積ieniu od pozosta造ch cz這nków grupy, nie ko鎍zy si wraz z zako鎍zeniem zaj耩 prowadzonych w naszych o鈔odkach szkolenia czy na wspólnych treningach w lasach b康 na gruzowiskach. Jest on dodatkowo zobowi您any do codziennej pracy ze swoim psem, nie tylko w zakresie wskazanym mu przez naszych instruktorów, ale tak瞠 w formie d逝gich spacerów kondycyjnych przygotowuj帷ych ich do wielogodzinnych poszukiwa.

Warto doda, i samo uzyskanie przez psa certyfikacji Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej nie ko鎍zy procesu jego szkolenia, gdy trwa on b璠zie prawie do篡wotnio, do czasu przys這wiowego przej軼ia na ratownicz emerytur. Wynika to nie tylko z przepisów PSP, które narzucaj konieczno嗆 poddawania si corocznym egzaminom recertyfikuj帷ym (ich brak automatycznie wstrzymuje mo磧iwo嗆 zadysponowania takiego psa do poszukiwa), ale i z potrzeby utrzymywania psów ratowniczych w stale wysokiej formie i dyspozycyjno軼i.

 

5. Opowiedzcie prosz o waszych psach. Na zdj璚iach widz, 瞠 s ró積ej rasy. Jakie s kryteria wyboru psa do poszukiwa?

 

W chwili obecnej programem szkolenia ratowniczego OPOLSARU obj皻o 8 psów pracuj帷ych „górnym wiatrem” (wy豉puj帷ych moleku造 zapachowe cz這wieka znajduj帷e si w powietrzu), z których 2 posiadaj licencj specjalno軼i terenowej klasy „0” PSP i ju jesieni przyst徙i do certyfikacji klasy „1”. Dodatkowo w tym okresie do wst瘼nej certyfikacji przyst徙i kolejne dwa nasze psy. Na przysz造 rok planujemy równie certyfikacj gruzowiskow, cho termin ten zale篡 od wielu, czasami niezale積ych od nas, czynników.

Dysponujemy ponadto jednym psem tropi帷ym, który u豉twia potencjalne poszukiwania znacznie ograniczaj帷 ich obszar poprzez wskazanie kierunku odej軼ia osoby poszukiwanej. W odró積ieniu od psów pracuj帷ych „górnym wiatrem” wymaga on jednak otrzymania próbki zapachowej osoby poszukiwanej.

Do szkolenia ratowniczego nadaj si psy w wieku do dwóch lat, zarówno rasowe, w typie rasy, a w niektórych grupach 鈍ietnie sprawdzaj si równie kundelki. Mimo cz瘰tego preferowania psów ras u篡tkowych, gównie my郵iwskich i pasterskich od lat selekcjonowanych pod k徠em wspó逍racy z cz這wiekiem, tak naprawd nie ma znaczenia, jakiego psa szkolimy. Licz si wy陰cznie jego wrodzone predyspozycje oraz dobra motoryka (sprawno嗆 fizyczna). Pies przede wszystkim musi by przyja幡ie nastawiony do ludzi i zwierz徠, pozbawiony zachowa agresywnych oraz l瘯owych, a tak瞠 ch皻ny do wspó逍racy z przewodnikiem i odpowiednio zmotywowany na kontakt z obcymi osobami. On musi kocha wszystkich ludzi, bo to w豉郾ie ich w przysz這軼i b璠zie szuka.

Podczas naboru du穎 czasu po鈍i璚amy tak瞠 przewodnikom psów, którzy musz by przede wszystkim osobami pe軟oletnimi. Zwracamy uwag na ich zdeterminowanie, konsekwencj i dysponowanie czasem wolnym niezb璠nym do szkolenia swojego psa (w sumie ok. 10-15 godzin tygodniowo). Dodatkowo wymagamy dobrego zdrowia i sprawno軼i fizycznej umo磧iwiaj帷ej wielokilometrowe marsze w ró積ych warunkach terenowych i atmosferycznych.

 

6. A jak finansujecie swoje dzia豉nia? Czy mo積a pomóc, je郵i tak to gdzie i jak?

 

O skuteczno軼i akcji i tym samym 篡ciu cz這wieka zawsze decyduje szybko嗆 jej podj璚ia, czas odnalezienia i – w razie potrzeby – jako

udzielenia mu pomocy przedmedycznej. Wraz z post瘼em techniki, rozwój i profesjonalizacja grup poszukiwawczo-ratowniczych zosta豉 determinowana poprzez wykorzystywanie, równolegle do psów ratowniczych, coraz dost瘼niejszych 鈔odków wspomagaj帷ych ich prac. Mowa tu m.in. o quadach, dronach z termowizj, noktowizji, 陰czno軼i cyfrowej, lokalizatorach GSM czy lekkich defibrylatorach. A to tylko cz窷 potrzeb, gdy wa積ym elementem systemu jest organizacja samego sztabu akcji, w tym „sztabowozu” wyposa穎nego w w瞛e 陰czno軼i, generatora pr康u zasilaj帷ego ca造 sprz皻, namiotu socjalnego dla ratowników oraz ich psów, etc. Warto te pami皻a o kosztach zwi您anych z wykupem ubezpieczenia dla ratowników, op豉tami z tytu逝 przydzia逝 cz瘰totliwo軼i radiowej, czy zakupem i obs逝g systemu informowania ratowników o dyspozycji do akcji poszukiwawczej.

Niesie to za sob ogromne 鈔odki finansowe, niemo磧iwe do ud德igni璚ia bez pomocy z zewn徠rz. Podobnie jak inne tego typu grupy oparte na wolontariacie, za ca造 nasz wk豉d i zaanga穎wanie w prowadzon dzia豉lno嗆 nie otrzymujemy 瘸dnego wynagrodzenia ani zwroty poniesionych kosztów. Szkolimy si za w豉sne pieni康ze, kupujemy wyposa瞠nie i sprz皻 za w豉sne 鈔odki, do tego dochodz stale rosn帷e koszty paliwa (dojazd na szkolenia i poszukiwania) oraz opieki weterynaryjnej zwi您anej z leczeniem ró積ych kontuzji u psów.

Wracaj帷 do pytania, jak wi瘯szo嗆 fundacji non-profit utrzymujemy si gównie z darowizn, dotacji i subwencji od osób fizycznych i prawnych. Planujemy równie pozyskiwa 鈔odki w ramach w豉snej dzia豉lno軼i polegaj帷ej na prowadzeniu szkole i seminariów o tematyce ratowniczej i psychologicznej, zabezpieczaniu medycznym i porz康kowym imprez o charakterze masowym, organizacji w dwóch o鈔odkach szkolenia OPOLSARU komercyjnych szkole psów i terapii behawioralnych w zakresie eliminacji zachowa niepo膨danych, czy te propagowaniu w鈔ód w豉軼icieli psów ró積ych form aktywno軼i z psami po陰czonych z organizacj lokalnych, charytatywnych zawodów w sportach kynologicznych. Zale篡 nam na aktywno軼i nie tylko anga簑j帷ej psie nosy (Nosework, tropienie u篡tkowe – mantrailing), ale i tej wymagaj帷ej bezpo鈔edniej wspó逍racy zespo這wej cz這wieka z psem (dog trekking, agility, frisbee, treibball, obedience).

 

7. A co je郵i kto chcia豚y pomóc w inny sposób np. podczas szkole? Co mo積a zrobi? Jak was wesprze?

 

Oprócz pomocy finansowe i rzeczowej, spotykamy si z du篡m zrozumieniem naszych dzia豉 i okazywan 篡czliwo軼i ze strony instytucji, które bezinteresownie udost瘼niaj nam swoje tereny do 獞icze. Mam tu na my郵i Lasy Pa雟twowe, czy podmioty prywatne zarz康zaj帷e ró積ymi pustostanami b康 gruzowiskami. Nie bez znaczenia jest równie du瞠 wsparcie ze strony Wójta Gminy Tarnów Opolski (na terenie której znajduje si siedziba OPOLSARU), który podobnie jak my jest przekonany, i funkcjonowanie na terenie gminy dobrze zorganizowanych struktur poszukiwawczo-ratowniczych wspieranych si豉mi i 鈔odkami lokalnych OSP, znacz帷o wp造nie na popraw bezpiecze雟twa jej mieszka鎍ów.

Je郵i ju mówimy o innej formie pomocy naszej grupie, chcia豚ym przy tej okazji zwróci si z pro軸 o mo磧iwo

nieodp豉tnego przekazywania nam wszelkiego rodzaju zb璠nych betonowych przepustów, kr璕ów i p造t, czy te ró積ej 鈔ednicy rur karbowanych, które zostan przez nas wykorzystane przy budowie sztucznego poligonu gruzowiskowego (m.in. jako miejsca ukrycia pozorantów) oraz wszelkiego rodzaju d逝gich desek potrzebnych do budowy torów przeszkód i trena瞠rów dla psów. By mo瞠 znajdzie si jaka stolarnia gotowa wspomóc nas w tym projekcie.

 

8. Du穎 piszecie o pozorantach. Czy ka盥y mo瞠 nim zosta? Na czym polega "praca" pozoranta. Le瞠nie godzinami w krzakach na pewno nie nale篡 do przyjemnych i 豉twych. Czy i tu s jakie kryteria, wymogi?

 

W szkoleniu psów ratowniczych, tych poszukiwawczych i tropi帷ych, pozoranci pe軟i bardzo wa積 funkcj, wcielaj帷 si w rol osób zaginionych. Uwzgl璠niaj帷 fakt, i ka盥y cz這wiek posiada niepowtarzalne cechy osobnicze, takie jak zapach, wygl康 czy zachowanie, musimy - chc帷 dobrze wyszkoli psy - trenowa z jak najwi瘯sz ilo軼i ró積ych, nieznanych psom pozorantów.

W zwi您ku z tym ca造 czas szukamy osób, którzy pomog nam w szkoleniu psów. Z naszej strony oferujemy mo磧iwo嗆 ciekawego sp璠zenia czasu oraz przyjrzenia si z bliska pracy psów ratowniczych. Aby u豉twi im kontakt utworzyli鄉y na FB fanpage grup „OPOLSAR – informacje dla pozorantów”, na której podajemy informacj o miejscach i godzinach rozpocz璚ia treningów naszych psów, szacowanym czasie ich trwania oraz wyposa瞠niu, jakie nale篡 zabra ze sob. Mo積a równie do nas w tej sprawie napisa: opolsar@gmail.com.

Dobry pozorant to taki, który wys逝cha instrukcji przewodnika psa, gdy ka盥y pies inaczej zachowuje si po zlokalizowaniu szukanej osoby, sp璠zi cierpliwie czas w kryjówce (niezale積ie od warunków atmosferycznych i obecno軼i le郾ych „zwierz徠ek”) oraz odpowiednio nagrodzi psa po jego odnalezieniu. Samo nagradzanie psa jest w procesie szkolenia bardzo wa積e, gdy stanowi siln motywacj do podj璚ia przez niego pracy poszukiwawczej. Nie bez znaczenia jest te posiadanie umiej皻no軼i „czytania” psów, wspó逍racy z nimi i wykorzystywania ich naturalnych zdolno軼i – jednak tego wszystkiego naucz ju nasi instruktorzy.

Tak naprawd jedyne stawiane pozorantom ograniczenia to pe軟oletno嗆 (osoby niepe軟oletnie mog uczestniczy w treningu wy陰cznie z udzia貫m ich opiekunów prawnych) oraz pozytywne nastawienie do psów. Warto doda, i psy ratownicze nie stwarzaj ze swojej strony 瘸dnego zagro瞠nia - s 豉godne do obcych im osób i bardzo ch皻ne do zabawy z nimi.

 

9. Czy brali軼ie ju udzia w poszukiwaniach?

 

Jako grupa OPOLSAR jeszcze nie, cho jako wolontariusze w innych strukturach ju wielokrotnie. Jak ju wcze郾iej wspomnia貫m, pe軟 zdolno嗆 do samodzielnego udzia逝 w akcjach poszukiwawczych planujemy osi庵n望 ko鎍em tego roku, co zwi您ane jest z trwaj帷 certyfikacj zespoów poszukiwawczych oraz konieczno軼i zakupu dla ratowników niezb璠nego wyposa瞠nia. Mimo tego ju teraz jeste鄉y gotowi, by na podstawie zawieranych obecnie odr瑿nych porozumie o wspó逍racy wspiera naszymi si豉mi podmioty zewn皻rzne zadysponowane do poszukiwa.

 

Na nasze pytania odpowiada Dariusz F庶ara.

 

Dzi瘯ujemy za tak obszerny wywiad.  Namawiamy naszych czytelników do zapoznania si z tematem.  Je郵i macie wi璚ej pyta lub jeste軼ie gotowi na pomoc lub szkolenie swojego psa odsy豉my was na fanpage grupy gdzie, tak jak nam, zawsze kto s逝篡 pomoc.

 

 https://www.facebook.com/OPOLSAR/

 

 


ReklamaZdj璚ia:


TAGI
 

Tagi

Z ca貫go tygodnia

 • Par rad na zako鎍zenie roku szkolnego.
 • Poszukiwany Grzegorz Mucha
 • Wypadek ci篹ar闚ki na autostradzie A4
 • KOLEJNE NARKOTESTERY TRAFIΧ DO POLICJANT紟 Z OPOLA
 • Rozprowadzali narkotyki w powiecie Namys這wskim.Zostali zatrzymani.
 • PODEJRZANA O KRADZIE浩 W SZPITALACH
 • Ci篹ar闚ka potr帷i豉 19-latk na pasach w Namys這wie
 • Mieszkanka grozi ze wysadzi budynek w K璠zierzynie Ko幢u
 • W ci庵u 5 godzin zatrzymano 3 nietrze德ych w powiecie Kluczborskim
 • Wypadek motocyklisty w miejscowo軼i Sosn闚ka ko這 Niemodlina
 • Pi耩 lat wi瞛ienia dla 25-letniego Micha豉 W. za napad na taks闚karza
 • Nie 篡je 19-latek po wypadku w Niwnicy pod Nys
 • Zderzenie autobusu mzk i 3 osob闚ek w Opolu
 • T逝my dzieci na w Komendzie policji w Opolu.
 • Scorpion Dance Team najlepszy w Europie
 • reklama

  Zobacz te:


  | Wszelkie prawa zastrze穎ne | kontakt: redakcja@prostozopolskiego.pl | reklama 533 245 028, zobacz ofert reklamow | zobacz pedigree database
  09:43
     poniedzia貫k, 25 czerwca 2018 roku